دررفتگی مفصل AC

دسامبر 14, 2021
دررفتگی مفصل AC

دررفتگی مفصل AC

دررفتگی مفصل AC زمانی است که مفصل بین ترقوه (استخوان ترقوه) و آکرومیون (تیغه شانه) به دلیل آسیب به رباط هایی که به دو استخوان می […]