آسیب روتاتور کاف

مارس 9, 2022
آسیب روتاتور کاف

آسیب روتاتور کاف

آسیب روتاتور کاف از جمله پارگی جزئی یا کامل روتاتور کاف بالا بردن دست به بالای سر و حرکت بازو را دشوار می کند. ممکن است […]